Đạt giải thưởng .NET và JavaScript controls
dành cho thiết bị di động, web và desktop

Tiết kiệm thời gian và tập trung hơn vào logic kinh doanh của bạn với bộ công cụ hoàn chỉnh, nhanh chóng và linh hoạt này gồm các điều khiển giao diện người dùng cho .NET, JavaScript và Xamarin. Bao gồm:

Platforms

WinForms
WPF
WinUI
UWP
Xamarin
JavaScript*
ASP.NET Core MVC
Blazor
Và nhiều hơn nữa!

Top Controls

FlexGrid
FlexChart
FlexPivot
FlexReport
Input
TreeView
Data Services
Và nhiều hơn nữa!

Tổng quát

ComponentOne Enterprise là một bộ điều khiển của bên thứ ba tập trung vào phát triển .NET, hỗ trợ nền tảng .NET Core và được tích hợp hoàn hảo vào Visual Studio. Nó có hơn 300 điều khiển .NET tích hợp có thể đáp ứng các yêu cầu phát triển hệ thống WinForm, WPF, Blazor, ASP.NET MVC, v.v. trong nền tảng và cung cấp quản lý dữ liệu dạng bảng, trực quan hóa dữ liệu, báo cáo và tài liệu, lịch biểu, mục nhập và chỉnh sửa, điều hướng và bố trí, các công cụ hệ thống để nâng cao bảy chức năng, được gọi là “Phát triển .NET ‘Swiss Army Knife”.

So với các bộ điều khiển khác, ComponentOne nhẹ hơn, ổn định hơn và có thể được tích hợp hoàn hảo với Visual Studio. Sau hơn 20 năm phát triển, ComponentOne được khách hàng tin tưởng.

Tính năng

Các bộ điều khiển hàng đầu

Chúng tôi cung cấp
các nền tảng và phiên bản được hỗ trợ
đối với các development platforms mới và cũ

“Khi gặp các vấn đề phức tạp trong lập trình, tôi đã chuyển sang toolbox ComponentOne Studio Enterprise.”

Ken Spenser, Giám đốc khu vực Microsoft - Framework Masters